جشن تکلیف

ای بچه ها من نه ساله هستم
بر جشن تکلیف مشتاق هستم
بابا برایم چادر خریده
یک مهر و تسبیح با آن خریده
مادر برایم سجاده دوخته
رنگش سفید است او خوب دوخته
گفته معلم قرآن بخوانید
روزه بگیرید نماز بخوانید
با این عبادت ما پاک هستیم
پیش خداوند دل شاد هستیم.