عنکبوت بیوه سیاه
همانطور که می بینی همه ی حیوانات خطرناک، بزرگ و خشمگین نیستند. چند حیوان بسیار کوچک هم هستند که خطرناک اند. عنکبوت های سمی از خطرناک ترین حیوانات جهان هستند.