احسان و انفاق حضرت زهرا (س) در شب عروسى
پيامبر (ص) در عروسى زهرا (س) يك دست پيراهن نو به زهرا داده بود تا در شب عروسى بپوشد، هنگامى كه فاطمه به خانه‏ى زفاف رفت، بر سجاده ‏ى عبادت خود نشسته بود و با خدا مناجات مى ‏كرد، ناگاه مستمندى به در خانه‏ى فاطمه آمد و با صداى بلند گفت: «از در خانه‏ى نبوت يك پيراهن كهنه مى ‏خواهم».
فاطمه (س) در آن وقت دو پيراهن داشت، يكى كهنه و ديگرى نو، خواست پيراهن كهنه را طبق تقاضاى فقير، به او بدهد، ناگاه به ياد اين آيه (92 آل‏عمران) افتاد كه مى ‏فرمايد: «هرگز به حقيقت نيكوكارى نمى ‏رسيد مگر آنچه را دوست داريد انفاق كنيد».
حضرت زهرا (س) كه مى‏دانست پيراهن نو را بيشتر دوست دارد، به اين آيه عمل كرد و پيراهن نو را به فقير داد. فرداى آن شب هنگامى كه پيامبر (ص) كهنه را در تن او ديد. پرسيد: «چرا پيراهن نو را نپوشيده‏ اى؟ حضرت زهرا (س) عرض كرد: آن را به فقير دادم.
پيامبر (ص) فرمود: «اگر پيراهن نو را براى شوهرت مى ‏پوشيدى بهتر و مناسبتر بود».
فاطمه (س) عرض كرد: اين روش را از شما آموخته ‏ام، در آن هنگام كه مادرم خديجه همسر شما گرديد، همه‏ى اموال خود را در راه شما به تهیدستان بخشيد، كار به جايى رسيد كه فقيرى به در خانه‏ ى شما آمد و تقاضاى لباس كرد، در خانه لباسى وجود نداشت، شما پيراهن خود را از تن بيرون آورده و به او دادى، از اين رو اين آيه (29/ اسراء) نازل شد: «و بيش از حد دستت را مگشا تا مورد سرزنش قرار گيرى و از کار فرومانى».
پيامبر (ص) تحت تأثير محبت ها و خلوص دخترش زهرا (س) قرار گرفت، قطره‏ هاى اشك از چشمانش سرازير شد، فاطمه (س) را به نشانه‏ى محبت به سينه‏ اش چسبانيد. [1]


*** سالروز ازدواج فرخنده و اسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) و روز ملی ازدواح مبارک باد ***
پاورقی
منبع: رياحين ‏الشريعه، ج 1، ص 106 و 105
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا