بیونیک-بخش دوم
بیونیک چیست؟
همانطور که در بخش قبلی گفتیم بیونیک کمک می کند تا از عناصر، پدیده ها، نظم و . . . که در طبیعت موجود است استفاده کنیم و ساخته هایی برای استفاده بشر بسازیم. برای درک بهتر از چند مثال استفاده می کنیم: شما تا به حال به نحوه کار زیردریایی ها دقت کرده اید؟ آیا تا به حال به شباهت ابزاری مانند قاشق به نوک پرنده قاشقی، شباهت قیچی به دست های عقرب، شباهت نحوه کار و شکل میخ به منقار دارکوب و . . . دقت کرده اید؟ بله درست است، اینها همه با الهام از طبیعت ساخته شده اند و این همان کاربرد علم بیونیک است. البته این نوع استفاده تنها بخشی از کار بیونیک است چون فقط به شکل و ظاهر و یا تنها به نحوه کار توجه داشته است. در واقع بخش کوچکی از علم بیونیک به مسأله «تقلید از طبیعت» می پردازد، موضوعی که جدید نیست و سال هاست که انسان ها از این روش ها استفاده می کنند. بسیاری از اختراعات چه جزئی و چه در سطح وسیع، از طبیعت الهام گرفته است مانند رؤیای پرواز که باعث شد با الهام از پرنده ها و ساختار بال ها و . . . هواپیما ساخته شود. البته این استفاده از طبیعت تنها یک تقلید است اما بیونیک پیشرفته تر است و سعی می کند علاوه بر شکل و ساختار ظاهری از اساس و چگونگی کار سیستم های طبیعی استفاده کند. به این ترتیب می توان گفت، علم بیونیک در سه سطح از طبیعت الهام می گیرد:
1- تقلید از شکل ظاهری و روش های طبیعی.
2- تقلید از نحوه کار و سیستم های مکانیزه ای که در طبیعت وجود دارد.
3- مطالعه، بررسی و بهره برداری از ساختارهای اساسی از رفتارهای اجتماعی موجودات زنده مانند ارتباط میان مورچه، کار گروهی زنبورها، پرواز دسته جمعی پرنده ها، سیستم و نظم موریانه ها و . . .
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا