ربات پلیس
اخیراً در فرودگاه ها و فروشگاه ها و در مکان های عمومی دیگر چین، رباتی دیده می شود که قادر است مردم را راهنمایی کند و به سؤالات آنها پاسخ دهد. این ربات های هوشمند وظیفه پلیس را انجام می دهند و قادر به گشت زنی و پاسخ سؤال هستند. همچنین این ربات ها می توانند با اسکن چهره، افراد فراری را تشخیص و دستگیر کند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا