سبک آبستره
آبستره یا هنر مجرد و انتزاعی یکی از سبک های شناخته شده ی هنری است که در حوزه نقاشی، عکاسی، آثار تجسمی و ادبی نیز آثاری با این سبک خلق شده است.
در این سبک هیچ شکل یا نمونه ای مطابق با واقعیت که قابل شناسایی باشد، دیده نمی شود و هنرمند مفاهیم مورد نظر خود را از طریق رنگ ها و فرم های تمثیلی بیان می کند. در این سبک هیچ گونه تقلید یا شبیه سازی از طبیعت و واقعیت وجود ندارد.
در لغت نامه معین ذیل این واژه آمده:
« -1ویژگی شیوه ای که در آن سعی می شود اشیا به صورت غیرواقعی اما به نوعی بیان کنندة عواطف هنرمند باشد.
2 - ویژگی هر اثر هنری که متکی به حالات ذاتی و درونی است نه نمودهای ظاهری؛ انتزاعی .»
هنرمندان این سبک معتقدند نقاشی می تواند صرفاً ترکیبی از خطوط افقی و عمودی باشد، نه اینکه شکل مشخصی را نشان دهد و یا شبیه سازی از چیزی باشد. به عنوان مثال می تواند در تصاویر زیر، یک مربع سیاه را ببینید که یکی از آثار شناخته شده ی سبک آبستره است که توسط «کازیمیر ماله ویچ»، خلق شده و «مربع سیاه» نام دارد.
شاید با دیدن برخی از آثار این سبک به شباهت های میان آبستره و کوبیسم پی ببرید در واقع این عنوان ابتدا به سبک کوبیسم و فوتوریسم اطلاق می شد، چون در این سبک ها نیز هدف هنرمند بیشتر پرداختن به حقیقت اشیاء است نه شکل ظاهری و زیبایی شناختی آن ها.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا