زندگی نامه رضا عباسی
رضا عباسی فرزند علی کاشانی در حدود سال 974 قمری متولد شد. او یکی از نقاشان چیره دست دوره شاه عباس صفوی است و به دلیل اینکه شاه عباس هنر او را بسیار دوست می داشت، رضا را به خود منسوب کرد و به همین دلیل رضا با نام خانودگی عباسی شناخته می شود.

رضا عباسی در نقاشی هایش به جای تصویر کردن تعداد زیادی از درباریان تنها صورت زیبای یک یا دو نفر را می کشید که از نظر رنگ آمیزی لباس، صورت و تزئینات و تجملات صحنه بسیار زیبا و درخشان بودند.

رضا در مینیاتور و پرتره و تزیین به استادی رسیدالبته بیشتر به نقاشی سیاه قلم تمایل داشت. او به شیوه ای ماهرانه، حتی بدون استفاده از رنگ و با خط های کوتاه صاف و منحنی، احساسات عناصر موجود در نقاشی را بیان می کرد اما در کشیدن تصویر طبیعت، حالات روحی و اخلاقی انسان معمولی بود.

رضا عباسی در ذیقعده سال 1044 قمری از دنیا رفت.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا