هنر سوم- هنرهای ترسیمی- نقاشی
تاریخچه مختصر نقاشی
در عصر سنگ -در حدود بیست هزار سال قبل- زمانی که اولین نقاشی ها به وجود آمدند، مردم در غارها زندگی می کردند و مهمترین مشکل زندگی آن ها بدست آوردن غذای کافی بود. آن ها نمی توانستند حیوانات عظیم الجثه را شکار کنند و اجباراً به شکار پرندگان قانع بودند، ولی پیوسته فکر حیوانات عظیمی که با گوشت خود می توانستند غذای کافی و لذیذ برایشان درست کنند، در فکر آن ها باقی بود. در نتیجه تعجبی ندارد اگر ببینیم که اکثر نقاشی های آن زمان مربوط به حیوانات نیرومند عظیم است. اگر نقاشی های این دوره را با نقاشی های عصر سنگ مقایسه کنیم می بینیم که در عصر سنگ با دقت بیشتری نقاشی می کرده اند و جزئیات به نحو بهتری ترسیم می شده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا