نقاشی در یونان و روم
جزیره کرت بوسیله قبایلی که به شمال یونان کوچ کرده بودند، تصرف شد و قبایل یونانی با استفاده از فرهنگ کرتی ها، تمدن درخشانی برای خود بنا کردند. یونان بزرگترین فلاسفه و هنرمندان خود را بین قرن هشتم و سوم پیش از میلاد آفرید. هرگاه که سخن از شاهکارهای هنری یونان به میان می آید، بی اختیار یاد معابد و کاخ های عظیم می افتیم و از نقاشی یادی نمی کنیم. به دلیل این که هنوز پاره ای از ساختمان های باستانی بر جای مانده اند، حال آن که نقاشی ها، که اکثراً بر دیوار کاخ ها و معابد کشیده می شدند، همگی از بین رفته اند. نقاشی های یونانی از همان قوانین نقاشی های مصری تابعیت می کردند ولی رویهم رفته از روح و زندگی بیشتری برخوردار بودند. ولی بهترین طریق برای نقاشی روی دیوار در زمان قدیم «فرسکو» نام داشت. بهترین نقاشی های «فرسکو» از رومی ها باقیمانده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا