نکاتی درباره تخم مرغ
*تخم مرغ تازه پوشت خشک و گچی دارد و تخم مرغ فاسد پوست صاف و درخشان.
*برای اطمینان از سالم بودن تخم مرغ مقداری آب و نمک درست کنید و تخم مرغ را درون آن بیندازید، اگر به ته ظرف رفت سالم و اگر روی آب ماند ناسالم است.
*برای تشخیص پخته یا خام بودن تخم مرغ بهتر است تخم مرغ را روی سطح صافی بچرخانید؛ اگر زود ایستاد یعنی خام است ولی اگر به صورت دایره وار چرخید یعنی پخته است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا