مهارت های زندگی- خودآگاهی: هوش عمومی و هیجانی
خودآگاهی باعث هوشیاری بیشتر و بهتر در موقعیت های مختلف و توانایی کنترل و بروز صحیح احساسات می شود. ما با شناخت صحیح خود می توانیم نقاط قوت خود را شناسایی و تقویت و نقاط ضعف خود را اصلاح کنیم. خودآگاهی کمک می کند که ما در مقابل مشکلات با دقت و هوشیاری عمل کنیم و انگیزه ی بیشتری برای پیشرفت داشته باشیم.
روانشناسان هوش را دو دسته تقسیم می کنند: 1- هوش عمومی IQ 2-هوش هیجانی
«نظریه پردازان هوش هیجانی معتقدند که IQ به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم در حالی که هوش هیجانی به ما می گوید که چه کاری باید انجام دهیم.» هوش هیجانی با ارش ها و نقاط قوت و ضعف فرد ارتباط نزدیکی دارد و کمک می کند در موقعیت های مختلف به شکل صحیح احساسات را بروز دهیم.
«IQ شامل توانایی ما برای یادگیری، تفکر منطقی و انتزاعی می شود، در حالی که هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از IQ برای موفقیت در زندگی استفاده کنیم، به همین علت است که بعضی با هوش متوسط با کسب خودآگاهی و دارا بودن هوش هیجانی از افرادی با هوش بالاتر موفق ترند.» فقط کافیست مهارت ها و توانایی های مختلف خود را شناسایی کنید تا با اطلاع از آنها در موقعیت های مختلف بهترین عکس العمل ها را داشته باشبد و رو به سوی موفقیت حرکت کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا