مهارت های زندگی- خودآگاهی: آگاهی و کنترل هیجانات
در مطالب قبلی گفتیم که «خودآگاهی توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات نقاط ضعف و قوت، خواسته ها، ترس ها و انزجارهاست.» و کمک می کند که با شناخت کافی از احساسات خود به موقع و به شکل صحیح آنها را بروز و ظهور دهید. خودآگاهی و بازشناسی احساسات به شما کمک می کند، بتوانید به صورت لحظه به لحظه احساسات خود را در کنترل داشته باشید و از آنها برای درک و شناخت خود استفاده کنید. شناخت و کنترل احساسات و هیجانات کمک می کند که در موقعیت های مختلف و در انجام کارها دقیق تر عمل کنید و مسئولیتی متناسب با توانایی های خود قبول کنید. از خود انتظارات دور و دراز نداشته باشید و در هر مرحله از زندگی واقع بینانه برخورد کنید.
خودآگاهی به شما کمک می کند، درباره خود و دیگران صادق باشید یعنی به خوبی می دانید رفتاری که در این موقعیت از خود بروز می دهید تا چه میزان بر خود و اطرافیانتان اثر دارد.
خوآگاهی و کنترل هیجانات شما را کمک می کند تا از افکار آزاردهنده ای مانند ناامیدی، اضطراب و . . . رها شوید. شما با شناخت کافی و صحیح از هیجانات خود در فراز و نشیب زندگی کمتر با مشکل روبرو می شود و اگر در موقعیتی سخت قرار گرفتید بهتر می توانید خود را از آن شرایط خارج کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا