تکثیر جنسی – افزایش بذری
همان طور که قبلاً گفتیم تکثیر جنسی یکی از روش های معمول و مرسوم در باغبانی است که گیاه بوسیله بذر، نهال و . . . افزایش می یابد. در این مطلب شما می توانید از اولین مرحله تکثیر جنسی تا مرحله بلوغ گیاه را مطالعه کنید.

افزایش بذری روش عمده ای است که گیاهان در طبیعت توسط آن تولید مثل می کنند. گیاه تولید شده توسط بذر «دانهال» نامیده می شود. یعنی گیاهی که پس از گذشت مدت رشد خود سر از بذر بیرون آورده است.

اولین مرحله زندگی دانهال «مرحله نونهالی» نام دارد در این مرحله رشد رویشی با بزرگ شدن اندازه دانهال بوسیله طویل شدن ساقه، ریشه و افزایش سطح مقطع انجام می شود، در این مرحله تنها رشد رویشی درگیاه مطرح است. بعد از این «مرحله انتقالی» فرا می رسد که گیاه در آن از خود ویژگی های جدیدی نشان می دهد که او را از مرحله قبل متمایز می سازد. مرحله انتقالی مرحله ای است که در آن گیاه ویژگی های نونهالی را از دست می دهد و وارد مرحله ی بلوغ می شود.

در «مرحله ی بلوغ » در گیاه یک ساله و دوساله گیاه به اندازه خود رسیده و تولید مثل توسط بذر بارز می شود.

در رابطه با گیاهان چند ساله وقتی به مرحله بلوغ می رسند از آن به بعد به طور منظم گل می دهند. برای اینکه بتواند بذر خوبی برای کشت و تکثیر گیاه انتخاب کنید بهتر است با ویژگی های مختلف بذر آشنا باشید. بذر اجزای مختلفی دارد که عبارت اند از:

الف)رویان

ب)بافت های ذخیره ای

پ)پوشش های بذر

در مطالب آینده اجزای اصلی بذر را بیشتر معرفی می کنیم.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا