اجزای اصلی بذر- بافت های ذخیره ای
بافت های ذخیره ای
در فرهنگ معین آمده که «اندوسپرم»؛ «قسمتی از بذر است که مواد غذایی مورد نیاز جنین را تأمین می کند.» حال اگر بذرهایی اندوسپرم نداشته باشند، مواد غذایی در لپه ها ذخیره می شود و لپه ها تغذیه رویان را بر عهده می گیرند. و اینگونه است که بافت های ذخیره ای تولید می شوند.
در بذرهای حاوی اندوسپرم نقش تغذیه ای رویان با اندوسپرم است و در بازدانگان (گیاهان چوبی، گلدار و دانه دار) گامتوفیت ماده نقش تغذیه ای را به عهده می گیرد. گامتوفیت به مرحله ای از چرخه رشد گیاهان می گویند که در آن گامت بوجود می آید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا