اجزای اصلی بذر- پوشش های بذری
پوشش های بذری
نقش پوشش های بذری یا پوسته بذر، حفاظت بافت ذخیره ای و جنین، کنترل تبادل بین جنین و محیط خارج و در مواردی کنترل جوانه زنی بذر است. اگر پوسته ی بذر آسیب دیده باشد از قدرت باروی بذر کاسته می شود و در بسیاری از موارد از بذری که آسیب دیده گیاهی رشد نمی کند. به همین علت اگر دیده باشید هنگام کاشت بذر، بذرهای آسیب دیده را از بذر سالم جدا می کنند. پوسته بذر نقش محافظ الکتریکی برای رویان دارند و موجب می شوند تا جابه جا کردن بذر بدون صدمه و آسیب ممکن باشد و این موضوع نقش بسیار مهمی در بقا و پراکندگی بذرها ایفا می کند.
پوسته های بذر یک یا دو عدد هستند و کمتر پیش می آید که یک بذر سه پوسته داشته باشد. پوسته های بذر از، لایه ای که از تخمک محافظت می کند و در اصطلاح «تخمک پوش» گفته می شود؛ منشأ می گیرد. بقایای آندوسپرم و بافت خورش که در زیر پوسته داخلی بذر یافت می شود، گاهی یک لایه ی مجزا و پیوسته را اطراف رویان ایجاد می کنند. این لایه همان تخمک پوش است که موجب ایجاد پوشش بذری می شود
ضخامت و مقاومت فیزیکی پوسته بذر در گیاهان مختلف بسیار متفاوت است. پوسته بعضی از بذرها در مقابل نفوذ آب و هوا مقاوم هستند یا بعضی دیگر موادی دارند که از سوخت و ساز و فعالیت های جنین گیاه جلوگیری می کند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا