روش های کاشت بذر (بذر کاری) 2
2- بذر کاری ردیفی (خطی)

گیاهانی مانند چغنر قند، پنبه، ذرت و . . . برای کشت و رشد کافی به فواصل معین نیاز دارند و به همین دلیل بهتر است برای کشت آنها از روش بذرکاری ردیفی استفاده شود. می توان در بذرکاری ردیفی برای آبیاری از روش نشتیFurrow) irrigation) استفاده کرد. در این روش پس از پهن و هموار کردن زمین، در طول زمین شیارهای موازی با عرض متناسب با گیاه ایجاد می کنند. پس از این کار بذرها را در عمق معین (با توجه به نوع گیاه و اندازه بذر) قرار می دهند و روی آنها را با خاک می پوشانند.
بذر کارهای ردیفی را می توان در سه گروه ردیف کار غلات (بذر کار ردیفی پر)، ردیف کار گیاهان وجینی (بذر کار ردیفی تکی) و ردیف کار گیاهان علوفه ای تقسیم بندی نمود. این روش برای زمین هایی که به خوبی آماده شده اند و فاقد هر گونه کلوخ، گیاه هرز و . . . هستند مناسب است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا