خانواده خورشید
منظومه شمسی شامل خانواده سیارات، اقمار، سیارک ها، ستاره های دنباله دار و گازها و غبارهایی است که تمام آنها به دور خورشید در گردشند.
خورشید به تنهایی 750 مرتبه بزرگ تر از بقیه اعضای منظومه شمسی است و نیروی گرانش بسیار زیادی دارد و به همین دلیل است که توانسته سیارات زیادی را اطراف خود نگه دارد.
نیروی جاذبه بسیار بزرگ خورشید هر چیزی را تا محدوده بیش از 600 کیلومتری محصور کرده و مجبور می کند تا به دورش در گردش باشند. بعد از خورشید مهمترین اعضای منظومه شمسی 9 سیاره آن می باشد.

یک نکته جالب....
در سیارات روز و سال متفاوت با روز و سال زمین است. زیرا هر سیاره با سرعت متفاوتی در مدارش در گردش است. برای مثال در مقایسه زمین با پلوتو، سیاره ما هر 23 ساعت و 56 دقیقه یک بار حول محورش می چرخد، در حالی که پلوتو هر 153 ساعت یک بار دور خودش می چرخد. لذا روز در پلوتو 6 برابر طولانی تر از زمین است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا