چرا سیاره زهره به راحتی قابل مشاهده نیست؟
زهره (ناهید، ونوس) دومین سیاره و گرمترین سیاره منظومه خورشیدی است. این سیاره ماه ندارد و اطراف آن را لایه ی بسیار ضخیمی از ابر پوشانده است. به خاطر وجود این ابرها ما نمی توانیم از روی سطح زمین زهره را ببینم.
این سیاره دارای «هوا کره» یا «اتمسفر» است که بیشترین میزان هواکره را «کربن دی ‌اکسید» تشکیل داده و در ابرهای بالای اتمسفر آن قطرات ریز «سولفوریک اسید» (جوهر گوگرد) وجود دارد. وجود کربن دی ‌اکسید در جو این سیاره گرما را در سیاره نگه می‌ دارد و دمای آن را به مقدار بسیار زیادی (۴۸۰ درجه سانتیگراد نزدیک سطح سیاره) افزایش می دهد.

این سیاره جز سیاره های سنگی و فشرده و دارای رشته کوه و کوه های آتشفشانی فعال و زمین لرزه است. به خاطر فعالیت آتشفشان ها در این سیاره ابرهای غلیظ و متراکمی جو زهره را کاملاً پوشانده است. این ابرها از جنس ابرهای زمین نیستند. ابرهای زمین از قطرات آب تشکیل شده اند؛ اما ابرهای زهره از قطره های ریز اسید سولفوریک ساخته شده است. این ماده یکی از قویترین اسیدهایی است که بشر می شناسد.
گوگرد بر اثر فعالیت های آتشفشانی زهره طی میلیون ها سال وارد جوّ این سیاره شده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا