منظومه ی شمسی چقدر بزرگ است؟
فاصله ی زمین تا خورشید حدود 150 میلیون است. این فاصله برای ما که روی زمین هستیم بسیار زیاد به نظر می آید. اما در فضا این فاصله فقط به اندازه ی گام کوچکی است.
دورترین سیاره ها، میلیاردها کیلومتر از خورشید فاصله دارند.
مدارها که همان مسیر حرکت سیارات به دور خورشید هستند می توانند بزرگی منظومه شمسی را به ما نشان دهند.
مثلاً بین یک سر تا سر دیگر مدار پلوتو، 14 میلیارد کیلومتر فاصله است. یعنی 249 سال طول می کشد تا پلوتو یک بار به دور خورشید بگردد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا