ماه را بهتر بشناسید (2)
چهره آشنای آسمان
همان طور که در شکل نشان داده ایم از موقعیت الف کار را شروع کنید و مشابه شکل مسیر مدار ماه در فضا، ماه را دور زمین به حرکت در آورید. همچنان که ماه در مدار خود حرکت می کند، خواهیم دید که سیمای ماه از زمین، از سایه به روشن و سپس از روشنی به سایه بر می گردد.
در اینجا سیماهای ماه همچنان که از زمین دیده می شود نشان داده ایم ماه هر 5/29 روز یک دور کامل به دور کره زمین می چرخد و برای انجام آن سه مرحله را پشت سر می گذارد. ماه در ربیع (تربیع) اول مرتب بزرگ تر و روشن تر می شود.
ماه کامل به شکل دایره ای تابان در آسمان است. ماه در ربیع (تربیع) دوم کوچک و کوچک تر می شود. زمانی که نیمه آشکار یا سمت نزدیک ماه کاملاً در سایه قرار می گیرد به آن هلال یا ماه نو می گویند. هلال ماه در مرحله ربیع (تربیع) اول درست در مکان و موقعیتی مانند مکان الف در نمونه کوچک آزمایشی شما قرار دارد.

بار دیگر ماه را در موقعیت الف قرار دهید و با دقت از بالای گریپ فروت یعنی زمین به آن نگاه کنید. اگر نور چراغ قوه را در زاویه درست قرار داده باشید، باید قسمت روشن توپ تخم مرغی یعنی ماه را به شکل هلال ببینید.

نوجوانان عزیز برای درک بهتر متن با دقت به عکس ها نگاه کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا