پلوتو
پلوتو دورترین سیاره منظومه شمسی است و فاصله متوسط آن از خورشید 5/920/000/000 کیلومتر می باشد. این سیاره با سرعتی قریب 7/4 کیلومتر در ثاینه به گرد خورشید می چرخد و مدت یک دور گردش آن به دور این ستاره فروزان در حدود 248 سال است. قطر این سیار تقریباً 6000 کیلومتر است. جو پلوتو از گازهای منجمد و یخ تشکیل شده است و درجه برودت در این جرم فلکی، نزدیک صفر مطلق، یعنی تقریبا 273 درجه سانتیگراد زیر صفر است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا