نیپتون
پس از مشتری، زحل و اورانوس سیاره نپتون بزرگترین سیاره های منظومه ماست نپتون با سرعت 4/5 کیلومتر در ثانیه بدور خورشید می چرخد و مدت یک دور گردش آن به گرد این ستاره فروزان مرکزی165 سال و زمان گردش آن به دور محورش تقریباً پانزده ساعت و سی دقیقه است. ساختمان نپتون تقریباً شبیه ساختمان اورانوس است. جو این سیاره مانند اورانوس از گازهای منجمد و یخ تشکیل یافته است و درجه برودت آن تقریباً به 200 درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد. و در مدار آن دو ماه بنام های «تریتن» و «نرید» به گرد آن می چرخند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا