آیا ستاره ها همیشه باقی می مانند؟
نه؛ ستاره ها متولد می شوند. پیرتر می شوند و سرانجام می میرند. شکل پایین نشان می دهد که ستاره ها به چه صورت هایی می میرند. مرگ ستاره ها با توجه به جرم شان متفاوت است. ستاره کم جرم پس از آنکه مدت زیادی با نور ثابتی می درخشد، باد می شود تا به غول سرخ تبدیل شود. اگر ستاره جرمی برابر با جرم خورشید داشته باشد، گازهای بیرونی خود را از دست می دهد و در خود فرو می ریزد تا به کوتوله سفید تبدیل شود. سپس طی میلیاردها سال، کوتوله سیاه می شود.
ستاره های پرجرم تر، از مرحلۀ غول سرخی به ابرغول تبدیل می شوند و سپس به صورت ابرنواختر منفجر می شوند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا