زهره (ناهید، ونوس)
سیاره زهره، ناهید یا ونوس، به ترتیب فاصله از خورشید دومین سیاره است که میان زمین و عطارد قرار گرفته است. این سیاره به زمین نزدیک است و از جهت درخشش بعد از ماه درخشان ترین جرم آسمانی است. این سیاره آنقدر درخشان است که می توان شب ها در زمین آن را دید. از ویژگی های دیگر ناهید می توان به داغ بودن و بدون ماه بودن این سیاره اشاره کرد. همچنین این سیاره جو غلیظ و سنگینی دارد و به همین دلیل دیدن آن از طریق رصد سخت است. این ستاره، به سبب آتمسفر ضخیمی که دارد نور خورشید را بیش از سیارات دیگر به زمین منعکس می سازد. جو زهره از گازکربنیک تشکیل یافته است. در واقع زهره اولین سیاره ایست که به علت درخشندگی زیاد و حرکت ظاهری سریعش به وسیله پیشینیان ما دیده شده است از جهت جرم، گرانش و ترکیب ساختاری زهره به زمین شبیه است و به همین دلیل آن را «خواهر زمین» هم می گویند.تقریباً به اندازه زمین است. مدت گردش سیاره در سال بیش از 224 روز است ولی مدت حرکت وضعی آن مشخص نیست. به این سیاره نام های متفاوتی نظیر «ستاره چوپان»، «ستاره شب»، «ستاره سحری» و چند نام دیگر داده اند. در ادبیات فارسی زهره نماد عشق و دلدادگی است و صاحب آن خداوند عشق است و از زمانی که این سیاره به «الهه عشق» مشهور شد نام ونوس برایش باقی ماند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا