زحل (کیوان)
عجیب ترین سیاره منظومه شمسی زحل است. حلقه های زحل شهرت فراوان دارد. این حلقه ها جامد نیستند بلکه از هزاران ماه کوچک نزدیک به هم تشکیل شده اند که بیشتر آن ها از یک تکه سنگ، بزرگتر نیستند. تیره ای که حلقه ها را از هم جدا می کند به نام گاسینی منجمی که در قرن هجدهم آن را کشف کرده است نامیده می شود. حلقه نزدیکتر سیاره آنقدر دقیق و شفاف است که چون پرده ای از غبار به نظر می رسد و سیاره را میتوان از میان آن دید. زحل در مقایسه با زمین بسیار بزرگ است و علاوه بر حلقه ها نُه ماه دارد که بدور آن گردش می کنند. این سیاره می تواند بر روی آب شناور باشد، زیرا وزن مخصوص متوسط آن کمتر از نصف وزن مخصوص آب و از همه سیارات کمتر است. جو زحل قابلیت زندگی ندارد، زیرا مخلوطی از گازهای متان و آمونیاک است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا