چرا بعضی از ستاره ها منفجر می شوند؟
ستاره ها توپ های بزرگی در فضا هستند که مقدار زیادی نور و انرژی های دیگر دارند و می تواند میلیاردها سال -مثلاً پنج میلیارد- زندگی کنند. وقتی که سوخت هسته ای یک ستاره تمام شود، هسته کوچک و فشرده و لایه های بیرونی ستاره بزرگ می شود و در نتیجه ستاره، به یک ستاره غول آسا تبدیل شده، منفجر و در نهایت به یک جسم تاریک و سرد تبدیل می شود. ستاره های بسیار پرجرم، وقتی به پایان زندگی خود می رسند، منفجر می شوند. ابرغول ها ناپایدارند، به همین سبب در انفجاری به نام ابرنواختر گازهایشان را به فضا پرتاب می کنند و در خود فرو می ریزند.
ابرنواختر، شدیدترین انفجار کیهانی است، که بزرگترین ستاره های عالم با این انفجار به زندگی خود پایان می دهند. ابرنواختر آن چنان بزرگ است که روشنایی ستاره در حال انفجار به اندازه روشنایی چند میلیارد خورشید است که در کنار هم قرار داشته باشند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا