نزدیک ترین همسایه زمین
ماه نزدیک ترین همسایه ما در فضا و تنها جرم سماوی است که بشر تاکنون توانسته است بر آن قدم بگذارد. گر چه اندازه ماه حدود یک چهارم زمین می باشد، ولی مواد آن مانند زمین فشرده و سنگین نیست. لذا، برای ساختن کره ای به وزن زمین به 81 کره ماه نیاز داریم. وزن یا گرانی در ماه بسیار اندک و به اندازه یک ششم گرانی زمین می باشد. ماه جرم بسیار ضعیفی است و نمی تواند در اطراف خود جو نگهدارد. ماه دنیایی است بایر، سرد و متروک که هنگام روز درجه گرمای آن تا 100 درجه سانتیگراد بالا می رود، و در شب دمای آن تا حد یخبندان (یعنی تا 150 درجه سانتیگراد) پایین می آید. سطح ماه به صورت یکنواختی از صخره ها و غبار پوشیده شده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا