ماه
ماه نزدیکترین همسایه زمین در فضاست و در حدود یک چهارم قطر زمین است. به طوری که می دانیم ماه در حدود بیست و هفت روز در یک مدار دایره ای زمین را دور می زند و در این مدت یکبار به دور محورش می چرخد، ما تنها یک نیمه ماه را می توانیم ببینیم زیرا نیمۀ دیگر هرگز به جانب ما قرار نمی گیرد. سطح ماه سخت است و رنگ عادی آن خاکستری تیره و تقریباً سیاه است و علت سفیدی آن در شب تنها به سبب نور درخشان خورشید است که از آنجا منعکس می شود. کره ماه بر خلاف زمین، اتمسفر ندارد و تنها آثار ناچیزی از گاز کمیاب آرگون در اطراف آن یافت می شود.
مدار ماه به دورزمین، دقیقاً در مسیر ثابتی نیست و درست بین خورشید و زمین قرار می گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به زمین می گردد در نتیجه کسوف روی می دهد. گاهی عکس آن می شود و زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد و مانع تابش نور خورشید بر سطح ماه می شود این واقعه خسوف نامیده می شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا