زمین
کره زمین از نظر بزرگی پنجمین سیاره منظومه شمسی است، از نظر فاصله از خورشید نیز سومین سیاره به شمار می رود (اول عطارد - دوم زهره - سوم زمین) کره زمین از نظر هندسی کره کامل نیست و به واسطه فرو رفتگی هایش در قطبین می توان تقریباً آن را بیضی دانست. مساحت زمین 284/950/196 متر مربع است. قطر کره زمین در استوا 668/792 میل است. کره زمین ظاهراً جامد است بدین معنی که گذشته از آب های آن سطح آن را پوشش جامد و سختی فرا گرفته ولی مواد درون آن به حالت مذاب است و هر چه از سطح زمین به طرف مرکز زمین پیش برویم به میزان هر 50 پا (تقریباً 19 متر) حدود یک درجه گرمای آن افزایش می یابد. گرمای نواحی نزدیک هسته مرکزی زمین تقریباَ به میزان گرمایی است که برای ذوب شدن سخت ترین فلزات لازم است. بنا به عقیده دانشمندان گرمای زمین از دو منبع سرچشمه می گیرد: یکی گرمای اولیه که هنوز هم در مرکز آن به میزان فوق العاده زیاد وجود دارد و رفته رفته کاهش می یابد، دیگری رادیو اکتیویتۀ طبیعی سنگ ها و معدنیات زمین که خود ایجاد گرما می کند. طبقه خشکی زمین را لیتوسفر و طبقه اقیانوس ها را هیدروسفر می نامند. اتمسفر زمین مانند پوششی سراسر آن را فرا گرفته. این اتمسفر از گازهای گوناگونی تشکیل شده که مهمترین آن ها عبارتند از: گاز کربنیک، هیدروژن نئون، هلیوم، کریپتون و بالاخره گزنون و ازون و به میزان بسیار کمی متان. اتمسفر زمین گازهای نامبرده را نیروی جاذبه زمین در اطراف این کره نگار می دارد. به همین مناسبت هر چه از سطح زمین به طرف بالا برویم اتمسفر رقیق تر می شود. غلیظ ترین قسمت اتمسفر همان منطقه ای است که با سطح زمین تماس دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا