اختروَش
شاید برایتان جالب باشد که بدانید در آسمان پهناور بالای سرمان، علاوه بر ستاره و کهکشان، اجرامی اسرار آمیزی به نام «اختروَش» نیز وجود دارد. اختر وَش یا شبه ستاره؛ اجرامی آسمانی هستند که منبع بسیار زیادی از امواج رادیویی و نور مرئی دارند و بسیار شبیه ستاره هستند. اختروش ها هاله ای متراکم و فشرده هستند که در مرکز کهکشان ها قرار دارند و یک اَبَر سیاه چاله را احاطه کرده اند.
اختروش ها سرعت بسیار زیادی در دور شدن از ما دارند و اگر بتوانیم یک اختروش را ببینی، باید بدانیم که این اختروش متعلق به میلیاردها سال پیش است.
اولین بار در سال 1960 ستاره شناسان توانستند این اجرام اسرارآمیز را کشف کنند و تا کنون 200 هزار اختروش کشف کرده اند. ستاره شناسان به این نتیجه رسیده اند که انرژی اختروش ها از طریق ریزش مواد داخل اَبَرسیاه چاله‌ی مرکزی کهکشان ‌های جوان تأمین می ‌شود.
اختروش ها از طریق صفحه به هم پیوسته اطراف سیاهچاله ها انرژی خود را به دست می آورند. انرژی یک اختروش به اندازه هزار میلیارد ستاره همانند خورشید است. اختروش ها با اینکه از یک کهکشان بسیار کوچک تر اند اما بسیار پرنور تر از کهکشان هستند. ستاره شناسان به این نتیجه رسیده اند که این نور زیاد قبل از نابودی اختروش ها بوجود می آید. یعنی در مرکز اختروش یک حفره سیاه وجود دارد که باعث نابودی آن می شود و این نور بسیار زیاد قبل و در حین نابودی اختروش بوجود آمده و منتشر می شود.
میانگین خروجی انرژی در کهکشان ها معادل با یک تریلیون انرژی خورشید است و جالب است بدانید سرعت انتشار انرژی از پرنورترین اختروش ها بسیار بیشتر از این میزان است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا