مشتری
مشتری یا ژوپیتر بزرگترین سیارۀ منظومه شمسی می باشد و بیش از 1300 بار از زمین بزرگتر است. این سیاره که تقریباً 000/142 کیلومتر قطر دارد به اندازه 341 مرتبه از زمین سنگین تر است و 000/000/778 کیلومتر از خورشید فاصله دارد. در مدت یازده سال یکبار به دور خورشید و در مدت 9 ساعت و 15 دقیقه یک مرتبه به گرد محور خود می چرخد. مشتری 12 ماه دارد که بزرگترین آن ها به نام کالیستو بیش از 2800 کیلومتر است. مشتری به سبب فاصله زیادش از خورشید بسیار سرد است و حرارت آن به 40 درجه سانتیگراد زیر صفر می رسد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا