ایستگاه فضایی چیست؟
ایستگاه فضایی به صورت فضاپیمای بزرگی است که چندین سال در مدار زمین دور می زند. نخستین ایستگاه فضایی سالیوت 1 شوروی (سابق) بود که در سال 1971 به فضا پرتاب شد. در ایستگاه های فضایی جدید مانند میر برای تأمین انرژی ایستگاه هنگام اقامت در مدار زمین از صفحه های خورشیدی استفاده می شود. خدمه ایستگاه می توانند ماه ها در فضا بمانند و آزمایش های علمی انجام دهند و تجهیزات ایستگاه را تعمیر کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا