ارتباطات تلفنی با نقاط مختلف جهان چگونه صورت می گیرد؟
ماهواره های مخابراتی که درمدار زمین می چرخند، سیگنال ها را دریافت می کنند و آنها را به مقصد دریافت کننده در هزاران کیلومتر دورتر ارسال می کنند. نخستین ماهواره به نام تل استار، در سال 1962 به مدار زمین فرستاده شد. این ماهواره امکان پخش یا رلۀ 12 خط تلفن، یا یک کانال تلویزیونی را داشت. امروزه ماهواره ها در یک لحظه هزاران ارتباط تلفنی و چندین کانال تلویزیونی را دریافت و پخش می کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا