هواپیمای فضایی (شاتل) چیست؟
برای پرتاب فضاپیماهای اولیه از نیروی موشک استفاده می شد. یعنی فضاپیما در محفظه ی موشک قرار می گرفت و پرتاب می شد. زمانی که فضاپیما باید از موشک جدا می شد، موشک منهدم شده و از بین می رفت به همین دلیل دانشمندان امریکایی تصمیم گرفتند فضاپیما را چنان بسازند که دوباره قابل استفاده باشد. تلاش های آنها منجر به ساخت موشکی شد که مانند هواپیما عمل می کرد و قادر به فرود آمدن بود. هواپیما یا شاتل فضایی هنوز هم برای برخاستن نیاز به نیروی موشک دارد، اما در بازگشت مانند هواپیما فرود می آید و دوباره به کار گرفته می شود در سال 1981 نخستین شاتل فضایی با نام کلمبیا به فضا پرتاب شد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا