نخستین راه پیمایی انسان در فضا کی انجام شد؟
در سال 1965، فضانورد شوروی (سابق) الکسی لئونوف، نخستین راه پیمایی را در فضا انجام داد، البته او مجبور بود به فضاپیمای خود متصل باشد. در اوایل دهه 1980 دانشمندان با ساختن MMU (واحد گردش خدمه) امکان راه پیمایی آزادانه را برای فضانوردان فراهم کردند. نخستین راه پیمایی آزادانه در فضا از فضاپیمای امریکایی چلنجر، در سال 1984 انجام گرفت.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا