اولین روز دبستان
نظر شما درباره تصویری که می بینید چیست؟ کدام خاطره برای شما زنده شد؟ در مورد این تصویر با فرزندانتان صحبت کنید و ما را نیز از نظرات خود آگاه کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا