هفت سنگ
یک بازی بومی ایراین که با 4 تا 16 بازیکن بازی می شد. از اسمش مشخص است که باید هفت سنگ داشته باشد. این بازی با روی هم گذاشتن هفت تکه سنگ صاف از بزرگ به کوچک بازی شروع می‌شود. یک گروه محافظ آن و گروهی که توپ کوچک اما محکم هستند، سعی در فروریختن ستون سنگی دارند. وقتی این اتفاق می‌افتد، محافظان توپ را می‌یابند و آن را مخفی می‌کنند و به دنبال برنده‌ها می‌دوند. از طرفی گروه مقابل سعی می‌کند هفت سنگ را دوباره بچیند و برنده بازی بشود.
شما خاطره ای از این بازی دارید؟ اگر خاطره ای دارید برای ما بفرستید. پیشنهاد می کنم این بازی را به فرزندانتان آموزش دهید تا گاهی به جای بازی های رایانه ای به بازی های ایرانی که پر از شور و هیجان هستند، روبیاورند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا