اعتماد به نفس در کودکان (2)
قسمت دوم: اقدامات در رابطه با مدرسه و اجتماع

در امر تربیت کودکان همه مسؤلند با این تفاوت که مسؤلیت برخی نسبت به دیگری بیشتر است. مسؤلیت والدین دردرجه اول ، و مسؤلیت مدرسه و اجتماع در درجه دوم است. بدین حساب ضروری است که در این مورد نیز توجهاتی معطوف دارد.

* قبول اجتماعی کودک به گونه‌ای که او احساس کند فردی محترم و عزیز است و اجتماع باید روی او حساب باز کند.

* ایجاد زمینه برای رشد و موفقیت او با استفاده از زمینه‌ها و امکاناتی که می‌تواند در اختیار داشته باشد.

* کمک به او در صورت شکست ، و گشودن راه به روی او در صورت احساس به بن بست رسیدن.

*دادن دلگرمی و اعتماد به او به صورتی که از مواجه شدن با مدرسه و معلم نترسد و دچار لکنت و ضربان سریع قلب نشود.

*مورد توجه قرار دادن او و کارهایش ، در عین این که ممکن است به نظر ناچیز رسد.

*خودداری از سپردن شاگردی ضعیف به قوی و دادن سرپرستی و ولایت به او. زیرا که طفل در آن صورت احساس عدم لیاقت می‌کند.

*دادن اعتماد به او که پیش رود و اطمینان به این که همواره حمایتش خواهید کرد.

* زمینه سازی برای حرکت تدریجی و قدم به قدم او ؛ از آن بابت که هر سنی مقتضایی دارد و شرایط رشد فرق می‌کند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا