ویژگی های کلی دوران بلوغ 1
1-دوران تغییرات سریع

با آغاز دوران بلوغ در نوجوان و تغییرات جسمانی زیادی در نوجوان صورت می گیرد که می توان گفت به سرعت پیش می رود. هر چند که بلوغ و تغییر و رشد ناگهانی از یک تا دو سال قبل از بلوغ جنسی شروع می شود و تا شش یا یکسال بعد از بلوغ جنسی هم ادامه دارد؛ اما می توان گفت رشد سریع و ناگهانی اندام در نوجوان یک دوره حدوداً سه ساله را دربرمی گیرد. بنابراین با احتساب رشد معمولی در سال های قبل از بلوغ و ایجاد تغییرات ناگهانی در دوره سه ساله بلوغ؛ می توان یکی از ویژگی های این دوران را سرعت در رشد و تغییرات جسمانی در نظر گرفت. تغییرات سریع در این دوران از زندگی آنچنان برای نوجوان سخت و عجیب است که ممکن است رفتارهای نامطلوبی در او ایجاد شود. نوجوان در این سن ممکن است دچار پرخاشگری، هول و اضطراب، نگرانی و . . . شود، بنابراین لازم است والدین و سایر اعضای خانواده با درک شرایط نوجوان با او به نحو مطلوب و با متانت و بردباری برخورد کنند تا موجب تشدید و نثبیت چنین رفتارهایی در نوجوان نشوند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا