علل بلوغ
هورمون ها باعث بروز بلوغ می شوند از حدود ۵ سال قبل از بلوغ جنسی، هورمون های جنسی تولید و ترشح می شوند البته میزان آنها بسیار کم است. این مسأله به تدریج ادامه دارد تا اینکه در دوران بلوغ میزان ترشح هورمون ها افزایش یافته و در نهایت ساختمان دستگاه تناسلی و عمل غدد جنسی تکمیل می شود.
هورمون های بلوغ از غده ای به نام هیپوفیز که در قاعده مغز قرار دارد و نیز از غدد جنسی (بیضه ها در پسران و تخمدان ها در دختران) ترشح می شوند و با تأثیرگذاری بر سایر غدد و اثر متقابل بر یکدیگر سبب رشد و تکامل بیضه و سایر اعضاء تناسلی و بروز صفات ثانویه جنسی می شوند . این اثرات متقابل در تمام طول حیات باروری افراد ادامه دارد و بتدریج کاهش می یابد.
پس پیدایش بلوغ به علت ترشح هورمون های جنسی است و فعالیت های هورمونی موجب بروز و ظهور بلوغ می شود که صفات اولیه و ثانویه جنسی گفته می شوند . صفات اولیه جنسی در ارتباط با اعضای دستگاه تناسلی و مربوط به مقاربت جنسی و تولید مثل است و صفات ثانویه جنسی شامل رویش موی صورت و ناحیه تناسلی و بم شدن و تغییر آهنگ صدا در پسران و رویش موی ناحیه تناسلی و تغییرات اندام ها در دختران است .
در زمان بلوغ هورمون های جنسی به تدریج افزایش می یابند و موجب تغییرات بدنی می شوند. تحقیقات نشان داده در سن ۱۶ تا ۱۷ سالگی سطح هورمون مردانه (تستوسترون) در خون خیلی زیاد می شود و سپس به آهستگی کاهش می یابد تا در افراد بزرگسال به میزان ثابتی برسد .
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا