لکنت زبان
چند توصيه براي والديني كه فرزندی با اختلال لکنت زبان دارند.

1- با تمام وجود به حرف هاي فرزندتان گوش كنيد .
2- به آن چيزي كه فرزندتان مي گويد توجه كنيد ، نه شيوه سخن گفتن او .
3- هنگام صحبت كردن با فرزنتان آرام وصبور باشيد. عجله نكنيد، زيرا فرزندتان حالت اضطراب و نگراني را از چهره شما متوجه مي شود .
4- سعي كنيد گفتگوي بين شما دوطرفه باشد .
5- گفتار فرزندتان را قطع نكنيد و نگوييد زود حرفتو بزن يا “مي دونم ميخواي چي بگي “
۶- گفتار او را كامل نكنيد، بگذاريد حرفش را تا آخر بگويد هرچند با لكنت باشد.
7- هرگز به فرزندتان نگوييد: چرا اينجوري حرف مي زني؟ درست صحبت كن ، شمرده بگو يا نفس بگير و....
8-هرگز درحضور فرزندتان در باره مشكل گفتاريش با ديگران صحبت نكنيد.
9- سعي كنيد خودتان آرام و شمرده صحبت كنيد تا الگوي گفتاري مناسبي براي فرزندتان باشيد .
10- ازكلمات و جملات مناسب با سن و فهم فرزندتان استفاده كنيد .
11- درباره مسائل و موضوعات مورد علاقه اش صحبت كنيد. سعی کنيد موقعيت هايی برای فرزندتان ايجاد کنيد که تجربه خوشايندی از گفتار داشته و روان تر صحبت کند.
12- سعي كنيد عواملي كه باعث تشديد لكنت مي شوند مانند ترس (ترس از تاريكي ، ترس از تنهايي ، ترس از حيوانات ) وتنبيه را از بين ببريد و هرگز بخاطر آن او را مسخره نكنيد .
13- هرگز اورا مجبور نكنيد جلوي ديگران صحبت كند . يا شعر بخواند .
14- از تشويق دروغ بپرهيزيد، زيرا كودك مي داند كه گفتار مناسبي ندارد ، براي مثال نگوييد: چقدر خوب صحبت مي كني، و....
15- سعي كنيد محيط زندگي گرم و صميمي همراه با آرامش و امنيت براي فرزندتان فراهم كنيد .
16- دادن شخصيت و اعتماد به نفس، احترام، رعايت نظم و ترتيب در امور زندگي، ورزش وتفريح، رعايت رژيم غذايي
مناسب و در گاهي موارد دارو باعث كاهش لكنت مي شود .
17- آواز خواندن، بلند خواندن، قصه گويي و شعر خواندن باعث كاهش لكنت مي شود .
18- از دعوا و بروز مشاجره لفظي در حضور كودك و در محيط خانواده خودداري نمایيد .
19- هرگز فرزندتان را به خاطر مشکل گفتاری يا سؤالهای مکرر سرزنش نکنيد و از بکار بردن القابی مانند لکنتی ، لال و...خودداری نماييد.
20- توجه داشته باشيد افرادي که دارای ناروانی هستند نسبت به تغييرات مانند تغيير منزل و مدرسه، جدايی از والدين، تولد نوزاد، بيماری والدين و... بسيار حساسند و مضطرب مي شوند . اين امر سبب تشديد لکنت در آنها می شود .لذا سعی نماييد شرايط لازم را مهيا نموده وتا حد امکان فعاليت های روزمره را منظم نماييد.
21-توجه و حمايت بيش از حد به کودکان به همان اندازه مضر است که بی توجهی به آنها تأثير منفی دارد .لذا رعايت اعتدال در رفتار توصيه می شود .
22- فشار آوردن بر فرزندتان برای آموزش زبان دوم (غير از زبان مادری ) موجب تشديد لکنت می شود لذا بهتر است تازماني که مشکل ناروانی فرزندتان رفع نشده است از آموزش زبان دوم خودداری نماييد .
23- توجه داشته باشيد تا زماني که فرد از لکنت خود آگاهی ندارد، نبايد اورا از مشکلش آگاه نمود .
24- والدين محترم توجه داشته باشيدكه فرزندان خيلي سريع متوجه نگراني و اضطراب شما مي شوند و اين موجب تشديد مشكل گفتاري خواهد شد. سعي كنيد با از بين بردن نگراني و اضطراب از خودتان از تشديد لكنت فرزندتان جلوگيري كنيد.
25- در اولين فرصت جهت راهنمايي بيشتر به متخصصين گفتاردرماني مراجعه نماييد .

مترجم: رمضان نجف پور
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا