اکتبر
8 اکتبر
روز جهانی کودک
14 اکتبر
روز جهانی استاندارد
15 اکتبر
روز جهانی عصای سفید
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا