آذر
5 آذر
روز تشکیل بسیج مستضعفان به دستور امام خمینی در سال 1358
7آذر
روز نیروی دریایی
9آذر
روز بزرگداشت شیخ مفید
10آذر
سالگرد شهادت آیت الله مدرس
روز مجلس
12 آذر
روز قانون اساسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تصویب شد)
16 آذر
روز دانشجو
25 آذر
روز پژوهش
27 آذر
روز وحدت حوزه و دانشگاه
30آذر
شب یلدا
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا