دی
3 دی
روز ثبت احوال
5 دی
روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی
7 دی
سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی در سال 1358
8 دی
روز صنعت پتروشیمی
20 دی
سالگرد شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر در سال 1230
22 دی
تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی در سال 1357
26 دی
فرار محمدرضا شاه پهلوی از ایران در سال 1357
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا