اولین آگهی
اولین آگهی

قدیمی ترین آگهی مربوط به مصر باستان است و روی یک تکه کاغذ «پاپیروس» نوشته شده. این آگهی 5 هزار سال قدمت دارد و به خط هیروگلیف (تصویرنگاری) نوشته شده است. موضوع این آگهی تعیین جایزه برای پیدا کردن یک برده فراری است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا