قدیمی ترین سلسله ی پادشاهی
مردم قدیم ژاپن بر این باور بودند که جزیره های کشورشان به وسله اله ی خورشید به وجود آمده است. آنها می گفتند مردی به اسم جیمو فرزند الهه ی خورشید بوده و بر سرزمین ژاپن فرمانروایی می کردند. افسانه های ژاپنی می گویند که پادشاهی جیمو در سال 660 قبل از میلاد آغاز شده است. البته تاریخ نویسان ژاپنی در این باره مطمئن نیستند آنها می گویند جیمو احتمالاً صدها سال بعد از این تاریخ زندگی می کرده.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا