عطر گل ها از کجاست؟
عطر گل ها، به خاطر بوی خوش گرده و شهد است. این عطر، حشرات در جستجوی غذا را به سمت گل جذب می کند.
شهد گل یا «نکتار» مایعی شیرین است و از كیسه های كوچكی كه در انتهای گلبرگ ها قرار دارد، ترشح می شود. شهد توسط غده هایی به نام «نکتار ریز» ایجاد می شود. شهد برای جذب جانوران گرده افشان یا جانورانی که از شهد تغذیه می کنند تولید می شود و سرشار از قند است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا