دين هندويي
دين هندويي:
اين دين غير الهي و قديمي‌ترين دين زنده دنيا مي‌باشد. اين دين در ابتدا به نام دين ودايي ناميده مي‌شده است. كتاب هاي مقدس دين ودايي يا هندويي عبارت‌اند از: «ريگ ودا» يعني قطعه‌هاي حمد و ستايش «سامه ودا»، «يجورودا» و «اتروما ودا» در اين مرحله نام خدايان آنان «ايندرا» و «ادونا» بوده و در مرحله دوم كه توسط برهمنان در آن تحول ايجاد مي‌شود دو كتاب‌ به نام هاي «برهمنه‌ها» و «اوپا نيشاد» بر كتاب‌هاي چهارگانه اضافه مي‌گردد.
اصول دین هندویی عبارت اند از: 1 . برهمن مبدأ و منتهاي عالم است 2. آتمن يعني روح و گوهر هستي در پس پرده جسم همه موجودات وجود دارد. 3 . اعتقاد به تناسخ.
در دين هندويي سه خدا مورد پرستش قرار مي‌گيرد كه عبارت‌اند از: «برهما» خداي خلقت، «ويشنو» خداي زندگي و «شيوا» خداي مرگ. علاوه بر این هندوها 59 فرقه ی فرعی دارند که هر کدام از آنها خدای مشخصی برای خود دارند. در دین هندو بت پرستی هم رواج دارد، آنان بت ها و مجسمه هایی به شکل انسان و حیوان می پرستند. آنها برای پرستش بت ها به دور آنها می چرخند اما در سایر عبادات و نیایش ها، به صورت انفرادی، خدایشان را می پرستند و هدایایی به راهبان و خدایان تقدیم می کنند. دين هندويي معتقد به نظام طبقاتي است و طبقات آنان عبارت‌ است از: برهمن‌ها (روحانيون و انديشمندان) كشاترياها (حكام و جنگجويان) وايشيه‌ها (كشاورزان و صنعت‌گران» شودراها (پایين‌ترين طبقه جامعه).
در سرشماري سال 1951 ميلادي (1330 شمسي) پيروان آن در هند 000/200/303 نفر ذکر شده اند، و امروزه تخمین زده می شود که این تعداد به بیش 325 میلیون نفر افزایش یافته باشند. البته ناگفته نماند که تعداد زیادی از پیروان این دین به دین اسلام و مسیحیت گرویده اند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا