شعر: چشم و گوش و هوش
دو گوی کوچکند
این چشم های ما؛
مثل دو آینه
روشن برای ما

در گوی چشم ها
خورشید و آسمان
آب و گیاه و خاک
ماه و ستارگان

در گوی چشم ها
امید و آرزو
تاریخ، قصه، شعر
آواز، رنگ، بو

گویند چشم ها:
«اینجاست هر چه هست؛
در گوی پاک ما
پیداست هر چه هست

با ما نگاه کن،
با ما بگرد شاد،
از ما بپرس راه،
از ما بگیر یاد»

تو حرف چشم را
با هوش گوش کن؛
این چشم و گوش را
همراه هوش کنشاعر: محمود کیانوش
از مجموعه شعر «بچه های جهان»
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا