ما دانش آموزیم
ما دانش آموزیم، سربلند و پیروزیم
باغ سبز فرداییم، نونهال امروزیم

صبح ما بود تابان، قلب ما بود شادان
بخت ما بود خندان، شادکام و بهروزیم

جان ما گل افشان است، گلشنی شکوفان است
در دل زمستان ها، مژده بهاران است.

غنچه های امیدیم، خوشه های خورشیدیم
نوبهار جاویدیم، باغ ما دبستان است

با سلاح دانایی، شب چراغ بینایی
با سپاه نادانی، در نبرد دشواریم

چشم ما بود بیدار، ذهن ما بود هشیار
هوش ما بود سرشار، پرتوان و پرکاریم

قدر زندگانی را، قیمت جوانی را
معنی شکفتن را، ما همیشه می دانیم

اوج علم و دانش را، قله های بینش را
راه سعی و کوشش را، رهنورد و پویانیم

درس تازه آموزیم، گنج دانش اندوزیم
در سیاهی غفلت، گوهر شب افروزیم

از تلاش و سعی ما، روز نو شود بر پا
قصه گوی فرداها، مژده بخش نوروزیم


دانش آموزان عزیز روزتان مبارک... برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا